NO | EN
Ovun

Produsent av utstyr til vassdragssikkerhet

Aqua Guardian ble etablert i 2000 og er i dag en del av Ovun. Med produktserien Aqua Guardian i porteføljen er Ovun nå en produsent av kvalitetsutstyr til vassdragsikkerhet

Med vassdragssikkerhet menes både sikkerhet for tredjeperson og sikkerhet for drift i regulerte vassdrag og vannmagasin.

Ovun sin produktserie Aqua Guardian vil i seg selv vil aldri kunne eliminere fare for at uhell og ulykker kan inntreffe. Men som et tiltak med bakgrunn i en risiko- og sårbarhetsanalyse skal produktene redusere fare for at uhell og ulykker kan inntreffe.

Vassfall og Ovun samarbeider kontinuerlig om produktutvikling med stort fokus på bærekraft.

Barrierer

Aqua Guardian' Barrierer er designet og utviklet for å tåle Nord-Europeiske forhold år etter år. Produktet presterer godt under sesongvariasjoner, ekstreme værforhold, tykk is og store vannstandsendringer.

Barrierene leveres i to modeller, singel åpen og singel lukket. I en singel åpen installasjon er flottørene montert med et lite mellomrom, i en singel lukket installasjon er flottørene montert uten mellomrom.

Markeringsliner

Aqua Guardian' Markeringsliner gir et tydelig visuelt varsel til tredjeperson som ferdes ved eller på regulerte vassdrag og magasin. Typisk plassering er i trygg sone i front av damanlegg, inntaksluker og andre områder med farlige vannstrømmer.

Etter at produktet ble presentert for markedet i 2010 er det montert over 30.000 meter markeringsliner i norske og svenske vassdrag og vannmagasin. En viktig effekt av utbredelsen er at tredjeperson etter hvert kjenner igjen det visuelle signalet ved ferdsel fra sted til sted.

Markereringsliner har lav investeringskostnad, er letthåndterlig og gir en vesentlig økning i sikkerhet for tredjeperson når disse er montert på riktig måte.

Bøyer

Ovun leverer en rekke forskjellige bøyer for vassdragssikkerhet. Bøyer som står alene som et visuelt signal, eller bøyer i kombinasjon med liner og barrierer for å sikre installasjonens form.

Flere av bøyene kan leveres med skilt, lys, radarreflektor og forskjellige typer sensorer og kommunikasjon.

Skilt

Vi leverer alle typer vassdragsskilt og monteringsutstyr til disse. Både fare-, forbud- og opplysningsskilt. Enten som rene figurskilt eller med underskilt, og alle i henhold til NVE sine maler. Vi skreddersyr også magasinskilt. Et magaskinskilt er et informasjonsskilt som med kartskisse og tekst gir god informasjon om magasinets farer både sommer og vinter.

Gode skilt er første tiltak til god vassdragssikkerhet. I noen tilfeller vil skilt alene dekke behovet, men som oftest benyttes skilt sammen med andre tiltak som barrierer, markeringsliner og bøyer.


Uniongata 18
3732 SKIEN
NORWAY
Kontakt

post@vassfall.no
+47 90966420

Følg oss

LinkedIn
YouTube

NO | EN